HISTORIA KOŁA

Historia życia każdej społeczności jest niezwykle ważna, bo to dzięki niej rodzą się tradycje, zwyczaje, system wartości, pamięć o ludziach, którzy tę społeczność tworzyli i w niej aktywnie uczestniczyli.

By czas nie zatarł pamięci i śladów Wojskowego Koła Łowieckiego nr 86 „Sokół” w Poznaniu, powstał ten zapis o ludziach i wydarzeniach, które –mam nadzieję –kultywować będą następcy 69-letniej tradycji naszego Koła.

Działalność łowiecką w Kole rozpoczęto, dzierżawiąc trzy obwody: nr 131 położony k/Poznania, nr 128 –k/Kórnika, nr 238 –k/Miłosławia.Koło dynamicznie rozwijało się, prowadząc wzorowo gospodarkę łowiecką. Z chwilą powstania w Poznaniu Dowództwa Wojsk Lotniczych liczba członków wzrosła do 34, skupiając w swoich szeregach starszych oficerów Sztabu Wojsk Lotniczych, i Koło stało się wiodącym oraz elitarnym kołem wojskowym.

Dziś Koło liczy 78 członków, wśród których jest Diana: Honorata, skupiając nie tylko wojskowych, ale również niezwykle aktywną grupę leśników, rolników i przedstawicieli innych zawodów, których łączy wspólne zamiłowanie do łowiectwa. Wincenty Pol piękną staropolszczyzną tak pisał o łowiectwie: „Zamiłowanie do niego jest tak starem jak dzieje ludzkie i stawało się niekiedy powołaniem dla całych epok i dla całych warstw społeczeństwa; stąd też łączą się z życiem myśliwego tradycje, zwyczaje i obyczaje narodu, zostające w bezpośrednim związku z całym oddechem i życiem miejscowej natury”.

Rok 1953
Powołanie do życia Wojskowego Koła Łowieckiego przy Jednostce Wojskowej 3285w Poznaniu.

Powołanie do życia Wojskowego Koła Łowieckiego przy Jednostce Wojskowej 3285
w Poznaniu. Członkami założycielami Koła byli:

Przy rejestracji Koła, nadano mu nr 475 z siedzibą w Poznaniu. Koło otrzymało
następujące obwody łowieckie:

 • Obwód łowiecki nr 131 – położony k. Poznania, o powierzchni 3700 ha,
 • Obwód łowiecki nr 128 – położony k. Kórnika, o powierzchni 5972 ha,
 • Obwód łowiecki nr 238 – położony k. Miłosławia, o powierzchni 5860 ha.
Rok 1954
Stan członków Koła wynosi 10 osób.

Koło koncentruje swoje wysiłki głównie na zagospodarowaniu obwodów, a przede wszystkim budowie paśników, lizawek i wodopojów. Realizacja planu odstrzału zwierzyny grubej odbywa się wyłącznie na polowaniach indywidualnych. 

Stan zwierzyny grubej oceniano jako średni. Braki w tym zakresie uzupełniała zwierzyna drobna, której stan był bardzo dobry. 

Rok 1955
Wzrost liczby członków Koła.

Członkowie Koła podejmują walkę z szerzącym się kłusownictwem w dzierżawionych obwodach. Zawiązuje się współpraca w tym zakresie pomiędzy Kołem a poszczególnymi leśnictwami, organami MO, młodzieżą szkolną oraz z co bardziej światłymi mieszkańcami wsi i osiedli leżących w obrębie obwodów. Daje to rezultaty. Kłusownictwo maleje - zwiększa się stan zwierzyny grubej, głównie dzików i saren.

Rok 1956
Liczba członków Koła wynosi już 15 osób.

Działalność Koła nabiera rozmachu i cech pracy dobrze zorganizowanej oraz przemyślanej. Pogłowie zwierzyny grubej ocenia się, jako zadowalające. W dalszym ciągu jest bardzo dobry stan zwierzyny drobnej, głównie zajęcy. 

Rok 1957
Stan członków Koła stale się zmienia.

Jedni koledzy ubywają - głównie z powodu przeniesień służbowych do innych garnizonów - ale przybywają nowi. Doskonali się system gospodarki. 

Pozyskiwanie zwierzyny ma nadal charakter mocno zindywidualizowany. 

Rok 1958
Zmienia się Zarząd Koła.

Obowiązki przewodniczącego powierzone zostają kol. Janowi Kowalskiemu, który tę funkcję pełnił będzie przez dwie kadencje. Łowczym zostaje kol. Władysław Pacyk. Koło otrzymuje nowy obwód łowiecki nr 259 w Nadleśnictwie Konstantynowo k. Śremu, zdając jednocześnie obwód łowiecki nr 128 k. Kórnika. Przejęty obwód łowiecki jest zasobny zarówno w zwierzynę grubą, taką jak dziki i sarny, jak również w drobną, głównie zające. 

Urządzeń łowieckich na przejętym obwodzie praktycznie nie było żadnych. Przystąpiono do budowy paśników, lizawek i ambon. Koło liczyło 21 członków. 

Kol. Jan Kowalski w obwodzie łowieckim nr 115 Śrem – Nadleśnictwo Konstantynowo zdobył pierwsze medalowe trofeum – wieniec jelenia byka, które wyceniono na wystawie 60-lecia PZŁ na 176,75 pkt. CIC – medal brązowy 

Rok 1959
Główny wysiłek w działalności Koła skierowany jest na zagospodarowanie obwodów nr 259 i 238.

Celem jest zwiększenie stanu ilościowego jeleni i dzików. W ciągu roku na tych obwodach wybudowano po 13 paśników dla jeleni i saren oraz po 7 ambon stałych. 

Rozpoczęto uprawę poletek zaporowych i produkcyjnych. Znaczne kwoty wydano na zakup i wykładanie karmy w okresie jesienno-zimowym. W rezultacie tych zabiegów zaobserwowano wyraźny wzrost stanu ilościowego jeleni. 

Rok 1960
Liczba członków Koła nie ulega zmianie, choć chętnych zgłasza się wielu.

Zmienia się Zarząd Koła, a stanowisko łowczego obejmuje kol. płk w st. spocz. Piotr Węgliński (wówczas mjr w służbie zawodowej), który stanowisko to będzie piastował nieprzerwanie do 1976 r. W okresie pełnienia funkcji przez kol. P. Węglińskiego następuje dalsza stabilizacja gospodarki łowieckiej. Obok ścisłego realizowania rocznych planów odstrzałów położono nacisk na selekcyjność odstrzału zwierzyny grubej, głównie jeleni i saren-kozłów oraz ochronę loch. W rezultacie tych zabiegów stan liczebny jeleni i dzików z roku na rok wzrastał. 

Rok 1961
Ciężka zima 1960/61 daje się we znaki sarnom, jeleniom i dzikom.

Koło organizuje intensywne dokarmianie. Mimo tych przedsięwzięć odnotowano poważne ubytki, głównie w stanie saren i dzików. Podejmuje się decyzję o wstrzymaniu odstrzału saren i ograniczeniu odstrzału dzików z pełną ochroną loch. Potrzeba dokarmiania zimowego zmusza Koło do uprawy własnego areału ziemi pod rośliny paszowe. Koło otrzymuje w Mącznikach k. Środy 3 ha ziemi ornej, gdzie uprawia się głównie owies na karmę. 

Rok 1962
Koło liczy 24 członków.Następuje zmiana Zarządu.

Koło liczy 24 członków. Następuje zmiana Zarządu. Przewodniczącym Koła zostaje kol. płk Tadeusz Myśko, sekretarzem kol. ppłk Władysław Pacyk, skarbnikiem kol. mjr Wiktor Kowalski. Stanowisko łowczego pełni w dalszym ciągu kol. Piotr Węgliński. 

Nowo wybrany Zarząd pełni swoją funkcję przez pięć kolejnych kadencji, z wyjątkiem skarbnika, który po dwóch kadencjach przekazał obowiązki kol. mjr. Tadeuszowi Sokołowskiemu 

Rok 1963
Rok 1963

Zaangażowanie Zarządu w zakresie gospodarki łowieckiej na dzierżawionych obwodach łowieckich i koleżeńska atmosfera sprzyjają rozwojowi dobrych stosunków wewnątrz Koła. 

Rosną rozkłady głównie zwierzyny grubej, a szczególnie dzików. Nawiązano współpracę z lokalnymi władzami administracyjnymi, leśnictwem oraz PGR. Goszczono w Kole na polowaniach zbiorowych i indywidualnych wyższych przełożonych, a między innymi szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Jerzego Bordziłowskiego. 

Rok 1964
Rok 1964

Współpraca z PGR zapewnia Kołu nabywanie taniej karmy, głównie okopowych i kukurydzy oraz pośladów zbożowych dla kuropatw. Rozpoczęto zakup bażantów i wpuszczanie ich do obwodów. Kontynuuje się budowę urządzeń łowieckich, głównie paśników i ambon. 

Rok 1965
Rok 1965

Nie odnotowano istotnych zmian w stanie gospodarki Koła. Dobry stan zwierzyny grubej i pomyślnie realizowane plany odstrzału pozwalają na zgromadzenie dostatecznej ilości środków pieniężnych na pokrywanie wydatków związanych z gospodarką Koła, a nawet przeznaczenie ich części na zakup odzieży myśliwskiej dla członków. 

Rok 1966
Rok 1966

Liczba członków Koła wynosi 22 myśliwych. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze powierza administrowanie gospodarką łowiecką Koła dotychczasowym członkom Zarządu, dokonując zmiany jedynie na stanowisku skarbnika. Zostaje nim kol. Walerian Kukliński, który będzie pełnił tę funkcję nieprzerwanie do 1996 roku. Ustabilizowany system gospodarki łowieckiej, dobry stan zwierzyny grubej w dzierżawionych obwodach, a także właściwe stosunki wewnętrzne i dyscyplina, zjednują Kołu sympatię władz administracyjnych i łowieckich, czynią Koło organizacją atrakcyjną i poważną. 

Rok 1967
Rok 1967

Podejmowane przedsięwzięcia organizacyjne i hodowlane zmierzają w kierunku maksymalizowania stanu zwierzyny grubej w łowiskach poprzez racjonalny odstrzał, dokarmianie i ochronę terenów łowieckich. Koło przyjmuje nazwę „Sokół". 

Rok 1968
Stan ilościowy członków Koła wzrasta do 34 osób

Jest to między innymi wynikiem zmian organizacyjnych w Wojsku Polskim. Utworzenie w Poznaniu Dowództwa Wojsk Lotniczych powoduje przypływ znacznej ilości kadry zawodowej z różnych garnizonów, a wśród nich wielu myśliwych. Koło nie jest w stanie wchłonąć wszystkich chętnych. W ramach Dowództwa Wojsk Lotniczych powstają inne Wojskowe Koła Łowieckie. WKŁ Nr 475 „Sokół" jest Kołem wiodącym. Należą do niego wyżsi oficerowie Sztabu Wojsk Lotniczych.

Rok 1969
Walne Zebranie podejmuje uchwałę zamykającą Zarządowi możliwość przyjmowania nowych członków powyżej liczby 36 osób.

Uchwała ta obowiązywała do roku 1976. Koło intensyfikuje hodowlę bażanta poprzez zakup piskląt i ich wychów we własnym zakresie. 

Zasiedla się głównie obwód nr 131 k. Poznania (obecnie obwód nr 861) i nr 253 k. Śremu (obecnie obwód nr 319). Zainicjowano odławianie żywych zajęcy, co dało Kołu dodatkowe dochody w postaci premii na finansowanie strażników łowieckich. Odłowy były kontynuowane także w latach następnych. 

Rok 1970
Rok 1970

Mimo przyjętej przez Walne Zebranie uchwały ograniczającej przyjmowanie do Koła członków powyżej liczby 36, życie dyktowało swoje warunki. Stan liczebny członków wynosi już 39 osób. Rodzi to szereg dodatkowych trudności, głównie w zakresie organizacji polowań zbiorowych, ale także prac gospodarczych i organizacyjnych. Systematycznie wprowadza się w życie organizacji łowieckiej gospodarkę planową – wnosi ona wiele nowych elementów natury prawnej i organizacyjnej. 

Przybywa pracy organizacyjnej, rosną zadania gospodarczo i hodowlane. 

Rok 1971
Kolo otrzymało nowy obwód łowiecki nr 307 w m. Turek o powierzchni 3680 ha.

Koło otrzymało nowy obwód łowiecki nr 307 w m. Turek o powierzchni 3680 ha. Zmiany na stanowisku Dowódcy Wojsk Lotniczych wnoszą wiele nowych elementów w zakresie organizacji pracy Koła, a głównie organizacji i zabezpieczenia polowań. Wiąże się to z wydatkami, które przy stosunkowo małych rozkładach powodują deficytowość tych przedsięwzięć. Stosunki wewnętrzne w Kole nie należą w tym okresie do najlepszych.

Rok 1972
W czerwcu przeprowadzono w Kole szczegółową kontrolę w zakresie gospodarki hodowlanej i finansowej.

Przyszły adept łowiectwa A. Biesiedin w otoczeniu nemrodów. Od prawej:kol. W. Pacyk M. Biesiedin A. Biesiedin, Cz. Garbawski i gość W. Leśniewski. "Bydlęca droga" w obwodzie 126 Miłosław. 

Kontrola dokonana została przez Główny Inspektorat Szkolenia MON ds. Łowiectwa i Rewizję Wojsk Lotniczych. W rezultacie tej kontroli nastąpiły zmiany w Zarządzie Koła. W roku tym zorganizowano również pokoje noclegowe na terenie obwodów nr 259 (nr 115) w miejscowości Tworzykowo i 238 (nr 126) w miejscowości Kozubiec. Obwód łowiecki nr 307 w m. Turek przekazano dla WKŁ przy Sztabie WL. 

 

Rok 1973
Rok 1973

Kolo obchodziło jubileusz XX-lecia swego powołania. Główną problematyką roku były zadania hodowlane, ochrona łowisk oraz realizacja planów gospodarczych i finansowych Koła. 

Rok 1974
Rok 1974

Lipiec – członkowie Koła uczestniczą w czynie społecznym przy budowie strzelnicy łowieckiej w Antoninku. Udział w pracach wzięło 27 członków. W roku tym położono nacisk na organizację polowań zbiorowych, ich oprawę i zabezpieczenie. Podejmuje się szereg inicjatyw w zakresie przestrzegania obyczajów łowieckich, które w konsekwencji nie zostają zrealizowane do końca. 

Budowa strzelnicy "Lizawka" w Antoninku w 1974 r., w której uczestniczyli koledzy z naszego koła: P. Węgliński (4. od lewej), S. Wendland (6.), H. Michalowski (7.) oraz T. Wojluń (9.)

Rok 1975/76
Rok 1975/76

W roku tym położono szczególny nacisk na dyscyplinę wśród członków Koła. Działalność Koła koncentrowała się na realizacji planów gospodarczo i hodowlanych oraz pozyskiwaniu zwierzyny. 8 maja Walne Zebranie Członków dokonuje zmian w składzie Zarządu Koła. 

Z poprzedniego składu wchodzi do Zarządu tylko kol. Walerian Kukliński, zatrzymując piastowane od 1966 roku stanowisko skarbnika Koła. Walne Zebranie honoruje kol. Piotra Węglińskiego, pełniącego nieprzerwanie od 1958 roku funkcję łowczego Koła, nagrodą w formie upominku rzeczowego. Następuje zmiana na stanowisku Dowódcy Wojsk Lotniczych, które przejmuje kol. gen. dyw. pil. Tadeusz Krepski, będący członkiem Koła od 1968 roku. Powszechne napięcie towarzyszące okresowi lat 1971–1975 gwałtownie spada. 

Następuje odprężenie i nawrót do dawnych życiowo sprawdzonych elementów pracy organizacyjnej oraz gospodarczo i hodowlanej. Były przewodniczący Koła, kol. mjr lek. Mieczysław Łabędzki zostaje decyzją wyższych przełożonych skierowany do pełnienia funkcji lekarza w zespole służby zdrowia w składzie Polskiej Jednostki Pokojowej ONZ na Bliskim Wschodzie. Nowo wybrany Zarząd podejmuje próbę demokratyzacji i jawności systemu zarządzania gospodarką Koła. Wprowadzono komunikaty informujące członków Koła o pracy i działalności Zarządu, zmuszając niejako wszystkich członków do brania czynnego udziału w działalności Koła i w rozwiązywaniu jego problemów. Zakupiono 260 sztuk bażantów i wpuszczono do obwodów: 

 •  nr 51 – 60 sztuk, 
 •  nr 115 – 170 sztuk, 
 •  nr 126 – 30 sztuk. 

Rok 1977
Rok 1977

Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła zmienia decyzję ograniczającą przyjmowanie nowych członków. Granicą limitującą przyjmowanie nowych członków jest liczba 40 osób. 

Uchwalono nowe zasady odpłatności za pozyskaną przez myśliwych - członków Koła zwierzynę grubą. Mianowicie każdy członek Koła, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, mógł uzyskać zezwolenie na odstrzał i otrzymać ekwiwalent za pozyskaną zwierzynę w wysokości 40% wartości tuszy za l sztukę zwierzyny płowej (jelenie-byki, łanie, sarny -kozły i kozy) oraz 5 sztuk dzików poza limitem. Za odstrzeloną zwierzynę myśliwy otrzymywał premię stałą w wysokości: 

 •  byk – l 200,00 zł, 
 •  łania – 700,00 zł, 
 •  cielę – 500,00 zł, 
 •  sarny: kozły i kozy – po 300,00 zł, 
 •  dzik – 500,00 zł. 

Zakupiono i wpuszczono do obwodów 100 sztuk bażantów, z tego: 

 •  w obwodzie nr 51 – 50 sztuk, 
 •  w obwodach nr 115 i 126 po – 25 sztuk. 

Ze względu na mały stan zajęcy z dniem 28 listopada wstrzymano polowanie na zające. 

Położono duży nacisk na pozyskanie karmy z własnych upraw polowych oraz z zakupu. 

Na zakończenie sezonu polowań 1977/78 wyłoniono tzw. „królów polowań". Zostali nimi: 

 •  „królem zwierzyny grubej" – kol. Władysław Pacyk, 
 •  „królem zwierzyny drobnej" – kol. Jan Kowalski. 

Wyżej wymienionych uhonorowano podczas Walnego Zebrania Członków – dyplomami i honorowym „złomem". 

Rok 1978
Rok 1978

Dnia 13 marca na posiedzeniu Zarządu z udziałem Komisji Rewizyjnej i aktywu myśliwskiego podjęto decyzję o zorganizowaniu uroczystych obchodów XXV-lecia Koła. 

Kol. Władysław Pacyk przy pomocy 4 pracowników wykonał w okresie 03 – 14.04 – 6 sztuk ambon stałych i 10 przenośnych w obwodzie łowieckim nr 126. Decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dniem 10 lutego wyłączono z obwodu łowieckiego nr 115 – 230 ha powierzchni, włączając ten teren do obszaru Parku pn. „Dęby Rogalińskie". 

Dnia 16 kwietnia Zebranie Członków Koła wybiera dotychczasowy Zarząd w całości na następną kadencję. Za duży wkład pracy na rzecz Koła dyplomami uznania uhonorowani zostali koledzy: 

 Piotr Węgliński, 

 •  Wiktor Kowalski, 
 •  Franciszek Prałat, 
 •  Franciszek Waszak, 
 •  Jan Bylewski, 
 •  Ignacy Węgliński, 
 •  Antoni Bruździński, 
 •  Tadeusz Wyka, 
 •  Władysław Pacyk. 

Wyłoniono „królów polowania” sezonu łowieckiego 1977/78. Zostali nimi: 

 •  „królem polowania na wszystką zwierzynę łowną” – kol. Tadeusz Wyka, 
 •  „królem polowania na zwierzynę grubą” – kol. Józef Cebulski, 
 •  „królem polowania na zwierzynę drobną” – kol. Walerian Kukliński. 


Wyżej wymienionych kolegów uhonorowano specjalnymi dyplomami i pamiątkowym „złomem”. 

Za duży wkład pracy Walne Zebranie uhonorowało kolegów Józefa Cebulskiego i Mieczysława Hajdziuka upominkami rzeczowymi. 

Zwiększono areał upraw polowych na karmę z 4 do 12 ha. Uzyskana z tej powierzchni karma zabezpieczała potrzeby Koła w całości z wyjątkiem okopowych. 

Akcję zbioru karmy przeprowadzono bardzo sprawnie – bez strat dzięki zaangażowaniu wyszczególnionych niżej kolegów. Oto ich nazwiska: 

1) w obwodzie nr 115 – Śrem: 

 •  Bolesław Ryszka, 
 •  Zenon Klauze, 
 •  Maciej Skrzypczak, 
 •  Antoni Bruździński, 
 •  Józef Cebulski, 
 •  Mieczysław Hajdziuk, 
 •  Józef Mazurek oraz strażnik łowiecki Jacek Tomczak; 

2) w obwodzie nr 126 - Miłosław: 

 Piotr Węgliński, 

 •  Wiktor Kowalski, 
 •  Walerian Kukliński, 
 •  Wiktor Krenz, 
 •  Franciszek Waszak, 
 •  Władysław Pacyk, 
 •  Zbigniew Pacyk, 
 •  Stanisław Wendland; 

25-letni okres istnienia WKŁ Nr 475 „Sokół", mimo wielu trudności, jakie piętrzyły się na drodze rozwoju i działalności gospodarczo-hodowlanej Koła, przyniósł szereg pozytywnych elementów natury materialnej, wychowawczej i etycznej. Rosnące z roku na rok dochody Koła pozwalały na zabezpieczenie wszelkich powinności związanych z gospodarowaniem na dzierżawionych obwodach łowieckich, inwestowaniem znacznych kwot pieniężnych w budowę urządzeń łowieckich, dokarmianie, hodowlę i ochronę zwierzostanów. Odstrzelona zwierzyna w 95% została przekazana odpłatnie gospodarce narodowej do dalszego przetworzenia. W tej materii ściśle przestrzegano wytycznych i zarządzeń naczelnych organów Polskiego Związku Łowieckiego i władz administracyjnych. 

Kol. Mieczysław Hajdziuk w obwodzie łowieckim nr 115 Śrem, Nadleśnictwo Konstantynowo, strzelił największego w historii Koła dzika o wadze 165 kg. 

Okres 25-lecia to również ogrom pracy uświadamiającej w zakresie łowiectwa, jaką członkowie Koła wnieśli wśród społeczeństwa i młodzieży szkolnej w obrębie dzierżawionych obwodów łowieckich. Stała współpraca myśliwych Koła z administracją Lasów Państwowych i ludnością na dzierżawionych terenach pozwoliła na nawiązanie szeregu bardzo bliskich i przyjacielskich bezpośrednich kontaktów. W jej wyniku utrwalił się pozytywny stosunek ludności z dzierżawionych obwodów łowieckich do myśliwych i ochrony przyrody. 

Uchwałą Komitetu Organizacyjnego obchodów XXV-lecia WKŁ 475 „Sokół” z dnia 11.11.1978 roku uhonorowano za wybitne zasługi i zaangażowanie w pracy organizacyjnej, gospodarczej i hodowlanej naszego Koła niżej wymienionych kolegów dyplomami uznania: 

 •  Tadeusza Krepskiego, 
 •  Piotra Węglińskiego, 
 •  Tadeusza Myśko, 
 •  Jana Kowalskiego, 
 •  Józefa Cebulskiego, 
 •  Waleriana Kuklińskiego, 
 •  Wiktora Kowalskiego, 
 •  Franciszka Prałata, 
 •  Bolesława Ryszkę, 
 •  Wiktora Krenza, 
 •  Tadeusza Wykę, 
 •  Władysława Pacyka, 
 •  Tadeusza Wójcika, 
 •  Mieczysława Hajdziuka, 
 •  Tadeusza Sokołowskiego, 
 •  Michała Biesiedina, 
 •  Franciszka Waszaka, 
 •  Ignacego Węglińskiego. 

Ponadto wręczono wszystkim członkom Koła pamiątkowe patery i proporczyki myśliwskie oraz kronikę 25-lecia. Obchody 25-lecia Koło zakończyło wspólną rodzinną zabawą. 

Rok 1979
Rok 1979

Na posiedzeniu Zarządu Koła w dniu 18 maja przyjęto na członka Koła kol. gen. bryg. Zdzisława Pietruchę oraz na staż kandydacki kolegów: Lecha Wiącka i Rafała Skrzypczaka. 

Ciężka zima 1978/79 dała się mocno we znaki zwierzynie płowej i drobnej. Zarząd podjął decyzję wstrzymującą odstrzał saren, bażantów i kuropatw w sezonie łowieckim 1979/80. 

W wyniku ogłoszenia przez Spółdzielnię „Las" nowych cen skupu za odstrzeloną zwierzynę Zarząd podjął z dniem 25 października decyzję o nowych zasadach premiowania myśliwych. I tak: 

 •  Jelenie – pierwsza sztuka bez względu na płeć 40%, każda następna sztuka: byk – 1700,00 zł, łania – 1200 zł, cielę – 700,00 zł, 
 •  dziki – pierwsze pięć sztuk strzelonych w obwodach nr 115 i 126 – 40% oraz dziki o wadze do 25 kg strzelone na wszystkich obwodach 40%, natomiast pozostałe kolejne dziki strzelone na wszystkich obwodach powyżej 25 kg w klasie: IA – 1000,00 zł, IB – 1000,00 zł, II – 800,00 zł i poza normą – 500,00 zł. 

Zakupiono 3 m3 desek celem wykonania nowych ambon w obwodach nr 115 i 126. Stan członków Koła wzrasta do 41 osób oraz 2 stażystów. Kol. Mieczysław Łabędzki na obwodzie łowieckim nr 126 Miłosław (Nadleśnictwo Jarocin) zdobywa swoje pierwsze medalowe trofeum – wieniec jelenia byka, który wyceniono na wystawie 60-lecia PZŁ na 193,99 pkt. CIC – medal srebrny. 

Rok 1980
Rok 1980

Zaliczono staż kandydacki i po zdaniu egzaminów łowieckich przyjęto na członka Koła kol. Rafała Skrzypczaka. Przyjęto na staż kandydacki kol. sierż. Włodzimierza Fitasa. 

Przeprowadzono remont pomieszczeń myśliwskich w obwodach nr 126 Miłosław oraz 115 Śrem. Zakupiono 4 ambony stałe, które wykonała odpłatnie Jednostka Wojskowa w Osowcu, a w późniejszym terminie rozmieszczono je w obwodzie łowieckim nr 126 Miłosław. Zarząd, realizując uchwałę Walnego Zgromadzenia Koła z 20 kwietnia w sprawie ostoi postanowił,  że na obwodzie nr 115 Śrem wyznacza się rejon „Serca", a na obwodzie nr 126 Miłosław wyznacza się Oddział II i III. Kol. Tadeusz Wyka w obwodzie łowieckim nr 126 Miłosław Nadleśnictwo Jarocin zdobywa swoje pierwsze medalowe trofeum: 

 •  wieniec jelenia byka, który wyceniono na międzynarodowej wystawie w Czechosłowacji „NITRA-80" na 212,53 pkt. CIC – medal złoty oraz w obwodzie łowieckim nr 51 Poznań Nadleśnictwo Oborniki oręż dzika, który wyceniono na światowej wystawie łowieckiej w Bułgarii „Płowdiw –81" na 116,05 pkt. CIC – medal srebrny. 

Na polowaniu zbiorowym zmarł nagle kol. Władysław Pacyk – odszedł od nas jeden z założycieli Koła, długoletni członek Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

Stan członków Koła utrzymuje się na poziomie 1979 roku. 

Rok 1981
Rok 1981

Zaliczono staż łowiecki i przyjęto z dniem l stycznia na członka Koła kol. Lecha Wiącka. 

Z dniem l stycznia przyjęto na członka Koła kol. Zygmunta Truszkiewicza. Zaliczono staż łowiecki i przyjęto z dniem 25 kwietnia na członka Koła kol. Włodzimierza Fitasa. Zmarł nagle kol. Mieczysław Hajdziuk – od 1976 roku członek Zarządu – sekretarz Koła. Zmarł również nagle kol. Józef Cebulski – od 1974 roku członek Zarządu – sekretarz, a następnie  od 1976 roku łowczy Koła. 

Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania z dnia 25 kwietnia skreślono z listy członków Koła kol. Zbigniewa Burzyńskiego. Zmarł nagle kol. Franciszek Waszak, długoletni członek Koła – strażnik obwodu łowieckiego nr 126 Miłosław. Przyjęto na staż kandydacki kol. Zbigniewa Konieczkę - z dniem 18 maja. Z dniem 4 sierpnia przyjęto na członków Koła kolegów: Wacława Kalickiego oraz kier. PGR Bugaj - Józefa Krychowskiego. W związku z nagłą śmiercią dwóch członków Zarządu Koła zwołano Nadzwyczajne Walne Zebranie Koła, na którym wybrano nowy Zarząd: na przewodniczącego kol. gen. bryg. Zdzisława Pietruchę, na łowczego kol. płk. dypl. Jana Kowalskiego, na sekretarza kol. ppłk. Mieczysława Łabędzkiego, na skarbnika kol. ppłk. Waleriana Kuklińskiego oraz rozszerzono Zarząd, powołując na stanowisko zastępcy łowczego kol. mjr. Zenona Klauzego. 

Odprawa przed polowaniem zbiorowym. (1981 r.) Na zdjęciu widoczni (od prawej) koledzy: Z. Domański, W. Fitas, J. Kowalski, T. Wójcik, T. Sokotowski, S. Grodnicki, Z. Wegenke,T. Wojtuń, T. Krepski

Kol. Mieczysław Łabędzki w obwodzie łowieckim nr 115 Śrem Nadleśnictwo Konstantynowo zdobywa swoje drugie medalowe trofeum – wieniec jelenia byka, który wyceniono na wystawie 60-lecia PZŁ na 180,90 pkt. CIC – medal brązowy.

Stan ilościowy członków Koła wzrasta do 42 (plus l stażysta).

Rok 1982
Rok 1982

W obwodzie nr 51 k. Poznania w miejscowości. Radojewo nad Wartą odkryto ostoję bobrów. 

Po dokładnej obserwacji okazało się, że jest to duże trzecie pokolenie bobrów. 

Z dniem 22 lutego przyjęto na członków Koła kolegów Cezarego Wocha oraz Ryszarda Garbacza. Z dniem 22 lutego przyjęto na staż kandydacki kol. Włodzimierza Grzegorzewskiego. Na zjeździe wojewódzkim PZŁ wybrano kol. płk. dypl. Jana Kowalskiego na wicełowczego Wojewódzkiego Zarządu PZŁ w Poznaniu. 

Z dniem 22 czerwca przyjęto na członka Koła kol. Stefana Śremskiego – leśniczego Leśnictwa Stoki w obwodzie łowieckim nr 126 Miłosław. 

Zrezygnowali z członkostwa w naszym Kole koledzy Marian Macijowski i Franciszek Kuczyński. Zarząd wyróżnił dyplomami kolegów Mariana Maciejowskiego i Franciszka Kuczyńskiego za zasługi, postawę i duży wkład pracy w rozwój i umacnianie naszego Koła. 

Kol. Michała Polecha wyróżniono za zdobycie tytułu króla sezonu łowieckiego 1981/82, na zwierzynę czarną, kol. Stanisława Wendlanda za zdobycie oryginalnego wieńca jelenia byka w sezonie łowieckim 1981/82 oraz kol. Jana Kowalskiego za zdobycie oryginalnych porostków rogacza w sezonie łowieckim 1981/82. 

Przyjęto na członka Koła kol. Janusza Paula z dniem 6.12. Stan ilościowy wzrasta do 44 członków i 2 stażystów. 

Rok 1983
Rok 1983

Na Walnym Zgromadzeniu Koła w dniu 15 maja kol. Zenon Klauze zrezygnował z funkcji wicełowczego, na jego miejsce wybrano kol. Zdzisława Domańskiego. Przyjęto na członka Koła kol. Stefana Kościelniaka. 

Wyróżniono za sezon łowiecki 1982/83 dyplomami: za najbardziej selekcyjny wieniec jelenia byka kol. Wacława Kalickiego, za najbardziej selekcyjne porostki rogacza kol. Jana Kowalskiego, kol. Zbigniewa Łączyńskiego, za najbardziej aktywnego selekcjonera rogaczy kol. Michała Polecha, za największą ilość odstrzelonych dzików „króla zwierzyny czarnej” o najbardziej pożądanych kryteriach kol. Tadeusza Wykę, za „króla lisiego” kol. Włodzimierza Fitasa, za najlepsze wyniki w działalności gospodarczej w obwodzie łowieckim nr 126 kol. Józefa Krychowskiego. 

We wszystkich obwodach łowieckich zauważa się nasilenie kłusownictwa. Na zebraniu Zarządu z udziałem zaproszonych członków Koła w dniu 10 sierpnia ukonstytuował się Komitet Obchodów XXX-lecia Koła w składzie: 

 •  gen. dyw. pil. Tadeusz Krepski, 
 •  gen. bryg. Zdzisław Pietrucha, 
 •  płk dypl. Jan Kowalski, 
 •  ppłk lek. med. Mieczysław Łabędzki, 
 •  ppłk rez. Walerian Kukliński, 
 •  ppłk pil. Zdzisław Domański, 
 •  płk Zbigniew Łączyński, 
 •  płk rez. Piotr Węgliński, 
 •  ppłk rez. Wiktor Kowalski, 
 •  mjr rez. Wiktor Krenz, 
 •  ppłk rez. Tadeusz Wójcik, 
 •  chór. szt. Tadeusz Wyka, 
 •  chór. Włodzimierz Fitas. 

Wyłoniono Komitet Honorowy i podzielono zadania. W dniu 22 listopada w obwodzie łowieckim nr 126 Miłosław odbyło się w dwóch grupach jubileuszowe zbiorowe polowanie, w którym uczestniczyli członkowie naszego Koła oraz zaproszeni goście. Polowanie zakończono wspólnym pokotem przy ognisku w nowo wybudowanym „Wiktorze". 

Zbiórka myśliwych przed polowaniem zbiorowym w 1983 r. I grupa, od lewej koledzy: Z. Pietrucha. J. Paul. M. Polech. T. Krepski, W. Grzegorzewski (na stażu). T. Wojtuń, Z. Łączyński. Z. Wegenke, W Kalicki

Zbiórka myślowych przed polowaniem zbiorowym w 1983 r. II grupa, od lewej koledzy: W. Grzegorzewski (na stażu). Z. Domański, S. Grodnicki, Z. Truszkiewicz. Z. Konieczka, B. Ryszka

Uroczysta kolacja z okazji otwarcie starego szałasu ,,Wiktor" w obwodzie 126.
Od lewej koledzy: B. Ryszka M. Biesiedin, R. Garbacz, (1983 r.)

W dniu 26 listopada zorganizowano zabawę jubileuszową w Ośrodku Wypoczynkowym „Stęszewko", w której uczestniczyli członkowie naszego Koła wraz z rodzinami oraz zaproszeni goście. Z okazji jubileuszu wręczono wszystkim członkom Koła oraz zaproszonym gościom okolicznościowe wazony, wydano z okazji jubileuszu kronikę oraz tableau. Z okazji XXX-lecia wielu członków naszego Koła uhonorowano „Medalami Łowieckimi" i „Medalami Zasługi w Rozwoju Łowiectwa Wielkopolskiego".
Uroczysta kolacja z okazji otwarcie starego szałasu ,,Wiktor" w obwodzie 126.
Od lewej koledzy: R. Garbacz, J. Krychowski, W. Fitas i W. Kukliński (1983 r.)
Kol. Jan Kowalski w obwodzie łowieckim nr 126 Miłosław Nadleśnictwo Jarocin zdobywa drugie medalowe trofeum wieniec jelenia byka, który wyceniono na brązowy medal. Stan ilościowy Koła wzrasta do 45 członków oraz 3 stażystów.
Rok 1984
Rok 1984

Do Koła zostają przyjęci koledzy: Stefan Kościelniak, Tadeusz Śremski, Jerzy Gałka i Roman Robak. Koło liczy 48 członków oraz 2 kandydatów. 

Decyzją Zarządu zakupionych zostaje 5 rowerów z przeznaczeniem na poszczególne obwody (2 szt. Obwodzie 126, 2 szt. obwodzie 115, l szt. obwodzie 51) do wykorzystywania przez myśliwych wykonujących polowania. Zakupiono także wycofany z wojska samochód terenowy GAZ 69 i przekazano do obwodu 126 (przewóz myśliwych, ubitej zwierzyny, do szacowania szkód itp.).Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd do negocjowania warunków dzierżawy lub zakupu budynków, z przeznaczeniem na domki myśliwskie w obwodzie 115 i 126. 

Kol. Józef Krychowski i kol. Maciej Skrzypczak wyróżnieni zostali za wzorowe wypełnianie obowiązków gospodarzy obwodów. W PGR-ach Bieganowo i Jarosławiec zakupiono na zimowe dokarmianie zwierzyny: 

 •  48 t buraków pastewnych, 
 •  26 t ziemniaków, 
 •  6 t siana i owsianki. 

Odprawa przed polowaniem zbiorowym. (1984 r.) Na zdjęciu widoczni (od czoła)
kol.: Z. Pietrucha, J. Kowalski,St. Grodnicki,T. Sokołowski, T.Wójcik, W. Kukliński

Zarząd Wojewódzki PZŁ w Poznaniu jest organizatorem kursu nauki sygnałów łowieckich. Z WKŁ „Sokół” w kursie uczestniczył kol. Cezary Woch.
Zakup 11 czasz spadochronowych umożliwia wielu kolegom uszycie tanich, estetycznych i funkcjonalnych ubiorów myśliwskich. Dużym problemem staje się wścieklizna wśród lisów. Szczególnie zagrożony jest obwód nr 51.

Rok 1985
Rok 1985

Koło liczy 50 członków. Na członka przyjęty zostaje kol. Paweł Polech, a na staż kandydacki kol. Henryk Jakubowski. Zarząd WKŁ „Sokół" podpisuje umowy dzierżawne na kolejne 10 lat, na wszystkie dotychczasowe obwody. Siłami członków Koła zrealizowany zostaje remont domku myśliwskiego w miejscowości Kozubiec. Nasilają się szkody łowieckie. 

Odpowiedzią członków WKŁ jest intensyfikacja prac na poletkach zaporowych w Budach i Żabnie (obsadzenie topinamburem) oraz poletku produkcyjnym w Tworzykowie (mieszanka). Silna i ciężka zima sprzyja kłusownictwu. Przypadki kłusownictwa stwierdzono w obwodzie 115 i 126, gdzie zacieśniono w tej sprawie współpracę z organami MO. 

Zdecydowanie zwiększono dokarmianie zwierzyny. 

Na buchtowiska, karmowiska i do paśników wyłożono: 

 •  20 t buraków pastewnych, 
 •  9,2 t kukurydzy, 
 •  4 t siana, 
 •  4 t grochowiny. 

Na koniec roku gospodarczego w łowiskach „Sokoła" mieliśmy: 

 •  8 paśników w obwodzie 51, 
 •  16 paśników w obwodzie 115, 
 •  17 paśników w obwodzie 126. 

W pracach związanych z zagospodarowaniem łowisk i dokarmianiem zwierzyny szczególnie wyróżnili się koledzy: 

 •  Janusz Paul, 
 •  Józef Krychowski, 
 •  Jerzy Gałka, 
 •  Wiktor Krenz. 

Jak co roku prowadzona była klasyfikacja na najlepszych selekcjonerów WKŁ „Sokół". 

Trzy pierwsze miejsca zajęli koledzy: 

 •  Włodzimierz Fitas, 
 •  Michał Polech, 
 •  Piotr Węgliński. 

Rok 1986
Rok 1986

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze WKŁ „Sokół" wybiera nowe władze Koła: 

 •  kol. Michał Polech – prezes, 
 •  kol. Jan Kowalski – łowczy, 
 •  kol. Zygmunt Truszkiewicz – wicełowczy, 
 •  kol. Walerian Kukliński – skarbnik, 
 •  kol. Włodzimierz Fitas – sekretarz, 
 • oraz Komisję Rewizyjną: 
 •  kol. Piotr Węgliński – przewodniczący, 
 •  kol. Wiktor Kowalski, 
 •  kol. Mieczysław Łabędzki. 

Wybrani zostali także delegaci na Zjazd Wojewódzki PZŁ: 

 •  kol. Michał Polech, 
 •  kol. Jan Kowalski. 

W tym roku do Koła przyjęto kolejnych członków, którymi zostali koledzy: Ignacy Urbaniak, Robert Spólnicki, Robert Bulak, Krzysztof Wyka, Stanisław Spólnicki, Wiesław Szczygieł oraz Aleksander Biesiedin. 

Po powrocie ze służby zagranicznej przywrócono członkostwo kol. M. Maciejewskiemu. 

Wzrastają szkody łowieckie i w tej sytuacji Zarząd podejmuje decyzję o wprowadzeniu nocnych dyżurów przy pilnowaniu pól szczególnie narażonych na penetrację zwierzyny oraz powołuje zespoły do szacowania szkód łowieckich: 

 •  obwodzie 51 – kol. Jerzy Gałka i kol. Leszek Wiącek, 
 •  obwodzie 115 – kol. Maciej Skrzypczak i kol. Jacek Tomczak, 
 •  obwodzie 126 – kol. Wiktor Krenz. 

W obwodzie 115 zatrudniony zostaje na stanowisku strażnika łowieckiego kol.: 

 • M. Skrzypczak, a w obwodzie 51 kol. W. Fitas. 

Zadecydowano o podwyższeniu standardu baz myśliwskich w Kozubcu i Baranówku – zakupiono lodówki, telewizory, grzejniki elektryczne oraz dodatkowe szafy. Zakupiono 20 m3 drewna na budowę nowych urządzeń łowieckich, a na akcję zimową i wiosenną dokarmiania zwierzyny: 

 •  16,5 t karmy objętościowej, 
 •  9,4 t karmy treściwej, 
 •  41,5 t okopowych, 
 •  8 t kiszonki, 
 •  4 t pośladu, 
 •  12 t odpadów zbożowych, 
 •  0,9 t soli. 

W pracach na rzecz zagospodarowania naszych łowisk w tym roku najbardziej wyróżnili się koledzy: 

 •  Józef Krychowski, 
 •  Janusz Paul, 
 •  Bogumił Paul, 
 •  Włodzimierz Fitas, 
 •  Lech Wiącek, 
 •  Zygmunt Truszkiewicz, 
 •  Zbigniew Pacyk, 
 •  Wiktor Kowalski, 
 •  Piotr Węgliński, 
 •  Zenon Klauze. 

Powołano Komitet Obchodów XXXV-lecia WKŁ „Sokół” oraz Komitet budowy domku myśliwskiego w obwodzie 115. 

Tego roku gościem na polowaniu w naszym Kole był ambasador Węgier. 

Ze względu na ostrą ubiegłoroczną zimę wyraźnie zmniejszył się stan saren. W tej sytuacji Zarząd podjął decyzję o wstrzymaniu odstrzału kóz i koźląt. Nie mniej tradycyjnie prowadzono klasyfikację myśliwych (ich sukcesów) i zwyciężyli w niej koledzy: 

 •  Włodzimierz Fitas – król polowań na grubego zwierza, 
 •  Lech Wiącek – wicekról polowań na grubego zwierza, 
 •  Michał Polech – najlepszy selekcjoner. 

Nasze Koło przekazało 5 tyś. zł na budowę „Dzwonu Pokoju” na poznańskiej Cytadeli. 

Rok 1987
Rok 1987

Rok ten zapisał się w historii Koła szczególnym natężeniem prac związanych z zagospodarowaniem łowisk. Wybudowano 6 nowych paśników, 6 podsypów, 14 ambon  i 9 drabin oraz oznakowano wszystkie urządzenia łowieckie. Zagospodarowano 14,47 ha poletek produkcyjnych i zaporowych, a dodatkowo zakupiono na dokarmianie zwierzyny: 

 •  90,9 t ziemniaków i buraków, 
 •  9,3 t ziarna kukurydzy, 
 •  14,9 t siana, 
 •  16,2 t kłączy buraków, 
 •  16,2 t pośladu, 
 •  0,8 t soli. 

Wszystkie te działania umożliwiły wykonanie w 100% planu odstrzałów oraz znaczne zmniejszenie szkód łowieckich. W ramach polowań dewizowych odstrzelono 5 byków, 7 łań, 7 cielaków i 20 dzików. Niestety, wiele naszego trudu i pracy zniweczył huragan, który w październiku przeszedł nad lasami Nadleśnictwa Jarocin. W obwodzie 126 zostało zwalonych 17 ambon, 3 paśniki, a 5 uległo znacznemu uszkodzeniu. Myśliwi naszego Koła spontanicznie włączyli się do usuwania szkód po przejściu tego kataklizmu, m.in. przy usuwaniu wiatrołomów w dniu 6 listopada (zamiast polowania). Na Rzecznika ds. Ochrony Środowiska wybrany został kol. M. Łabędzki. Na Walnym Zebraniu WKŁ „Sokół" przyjęto  i zatwierdzono nowy statut oraz podjęto decyzję o wykonaniu okolicznościowych noży myśliwskich z okazji XXXV-lecia WKŁ „Sokół”. 

Do Koła przyjęci zostali nowi koledzy: Bogdan Krepski i Leon Hildebrański. 

Koło zakupiło psa – posokowca bawarskiego, który został przekazany do obwodzie 115 pod opiekę kol. Rafała Skrzypczaka. Na stanowisko księgowego zatrudniony został kol. Wiktor Krenz.  

Na wniosek Zarządu Walne Zebranie wyróżniło nagrodami za szczególnie duży wkład pracy społecznej kolegów: 

 •  W. Krenza, 
 •  L. Wiącka, 
 •  Z. Truszkiewicza, 
 •  W. Fitasa, 
 •  J. Krychowskiego, 
 •  A. Biesiedina, 
 •  R. Garbacza, 
 •  R. Bulaka, 
 •  W. Szczygła, 
 •  L. Hildebrańskiego, 
 •  M. Skrzypczaka. 

Rok 1988
Rok 1988

Rok jubileuszu XXXV-lecia WKŁ Nr 475 „Sokół” rozpoczął się uroczystym polowaniem w dniu 10 stycznia w obwodzie 126, zakończonym ogniskiem i wspomnieniami w „Wiktorze". Kolejną już tradycyjną imprezą był bal myśliwski w Ośrodku Szkoleniowo -Wypoczynkowym w Kiekrzu, na którym m.in. wyróżniono specjalnymi okolicznościowymi nożami myśliwskimi: 

 •  gen. dyw. pil. Henryka Michałowskiego, 
 •  gen. bryg. Stanisława Świtalskiego, 
 •  mgr inż. Zdzisława Hejnicza – Nadl. Jarocin, 
 •  mgr inż. Jerzego Okulicza – Nadl. Konstanty nowo, 
 •  kol. Stanisława Wilczyńskiego – Leśn. Czeszewo, 
 •  kol. Jana Bajera – kier. PGR Sowiniec, 
 •  kol. Zygmunta Żebrowskiego – dyr. Zakł. Prod. Sklejek. 

W roku jubileuszu do naszego Koła przyjęci zostali na członków: 

 •  kol. Zygmunt Szyfler, 
 •  kol. Andrzej Ciebień, 

a na staż kandydacki: 

 •  kol. Honorata Wilczkowiak, 
 •  kol. Tomasz Janowicz. 

Na własną prośbę z członkostwa zrezygnował – kol. Wojciech Tomalak. Pomimo uroczystych obchodów trwała normalna praca w łowiskach, a koledzy polowali nie mniej intensywnie. W ramach pomocy ALP członkowie naszego Koła w dalszym ciągu usuwali skutki wichury w Nadl. Jarocin. W tym roku myśliwi dewizowi pozyskali w naszych łowiskach: 5 byków, 5 łań, 2 cielaki, 15 rogaczy i 15 dzików, co w znaczącym stopniu wzbogaciło kasę „Sokoła". W roku jubileuszu ZW PZŁ w Poznaniu przeprowadził kompleksową kontrolę działalności WKŁ „Sokół”, która wypadła bardzo dobrze. Z okazji XXXV-lecia Zarząd i Walne Zebranie uhonorowało nagrodami rzeczowymi, dyplomami i nagrodami pieniężnymi wielu wyróżniających się kolegów. 

Rok 1989
Rok 1989

Na początku Kolo liczy 56 członków i 2 kandydatów odbywających staż, natomiast w trakcie roku na członków przyjęto kolegów: Jacka Jaszczaka, Stanisława Ratajczaka i Henryka Michałowskiego, a na staż kandydacki kol. Zdzisława Nowaczyka i kol. Marka Barciszewskiego. Z członkostwa ze względów osobistych zrezygnował kol. Zbigniew Pacyk. 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze WKŁ „Sokół” podejmuje decyzję o rozszerzeniu składu Zarządu do 6 osób (dodatkowo drugi wicełowczy). W wyniku przeprowadzonych wyborów wybrano nowy Zarząd w składzie: 

 •  kol. Michał Polech – prezes, 
 •  kol. Jan Kowalski – łowczy, 
 •  kol. Włodzimierz Grzegorzewski – wicełowczy (obwodzie 51 i 115), 
 •  kol. Zygmunt Truszkiewicz – wicełowczy (obwodzie 126), 
 •  kol. Walerian Kukliński – skarbnik, 
 •  kol. Zbigniew Konieczka – sekretarz. 

Postanowiono rozdzielić funkcje skarbnika i księgowego Koła oraz zdecydowano o zmniejszeniu ilości polowań zbiorowych na korzyść polowań indywidualnych. 

Członkowie WKŁ w dalszym ciągu intensywnie pracowali na rzecz zagospodarowania naszych łowisk, przepracowując łącznie 1907 godzin, w tym m.in. przy zalesieniach w Nadleśnictwach Jarocin i Konstantynowo. W sierpniu przeprowadzono inwentaryzację wszystkich urządzeń łowieckich w obwodzie 51, 115, 126. Na bardzo dobry stan kasy Koła decydujący wpływ miały dochody z polowań dewizowych (około 50% dochodów), a przede wszystkim ogromne zaangażowanie kolegów w szacowaniu szkód, dzięki czemu tzw. powierzchnia zredukowana zmniejszyła się z 56 ha w 1988 roku do 46 ha w 1989. 

Wykonane zostały i umieszczone w naszych domkach myśliwskich mapy obwodów z naniesionymi lokalizacjami ambon i paśników oraz zaznaczonymi rejonami polowań indywidualnych. 

Władze WKŁ „Sokół" zorganizowały dla dzieci ze szkół  podstawowych z obwodów 115 i 126 wycieczkę do wojskowej jednostki lotniczej. 

Rok 1990
Rok 1990

Zarząd WKŁ „Sokół” szczególnie podejmuje problemy związane z dyscypliną i etyką myśliwską oraz działania na rzecz redukcji szkód łowieckich. Dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu kolegów w prowadzeniu nocnych dyżurów w szczególnie zagrożonych rewirach i uprawach oraz systematycznemu wykonywaniu odstrzałów zwierzyny grubej udało się wyraźnie zredukować szkody, a zatem i wypłaty dla rolników. Myśliwi przepracowali w terenie 1938 godzin, a szczególnie wyróżniającymi się byli: 

 •  kol. Zygmunt Truszkiewicz, 
 •  kol. Józef Krychowski. 

Odnowiono i wyremontowano wiele ambon i paśników. W tym roku nadal zwiększały się szeregi naszych myśliwych. Członkami Koła zostali koledzy: Adam Tomczak oraz Wacław Kaźmierowski - dyrektor Kombinatu PGR Bieganowo.

Na staż kandydacki przyjęci zostali koledzy: Marian Kwaśny, Jan Bajer i Roman Iwaszkiewicz. 

Za swą wieloletnią wyróżniającą się działalność na niwie łowieckiej „ZŁOMEM", najwyższym odznaczeniem łowieckim uhonorowany został kolega łowczy Jan Kowalski. 

Delegatami „Sokoła” na Zjazd Wojewódzki PZŁ w Poznaniu zostali koledzy Jan Kowalski  i Włodzimierz Grzegorzewski. Po śmierci kolegi P. Węglińskiego, wieloletniego członka władz naszego Koła, uzupełniono skład Komisji Rewizyjnej o kolegów W. Fitasa i I. Urbaniaka. Do odstrzału dewizowego przeznaczono 10 byków, 20 rogaczy i 25 dzików,  co w sposób znaczący poprawiło sytuację finansową Koła, na którą zasadniczy wpływ mają wypłaty odszkodowań, których coraz większy ciężar spoczywa na kołach. W 1990 roku już 75%. Przeprowadzona w tym roku przez ZUS kontrola prawidłowości naliczania i odprowadzania składek od wynagrodzeń nie wykazała żadnych nieprawidłowości. 

Rok 1991
Rok 1991

Koło liczy już 61 członków i 7 kandydatów na członków. Nowo przyjęci myśliwi to koledzy: 

Zdzisław Nowaczyk, Zbigniew Kwaśny, Stanisław Malendowicz, Marek Konieczka, Jan Spólnicki, Zbigniew Zieliński, Maciej Grajewski, Zdzisław Gumpert, natomiast stażystami zostają koledzy: Bronisław Rozmiarek i Bolesław Skrzypczyk. 

Następują też zmiany w Zarządzie WKŁ „Sokół”. W związku z czasowym przeniesieniem służbowym prezesa Koła kol. M. Polecha, funkcję prezesa pełni kol. Jan Kowalski, a funkcję łowczego kol. Włodzimierz Grzegorzewski. Coraz większym i uciążliwszym problemem dla Koła, zwłaszcza finansowym, stają się szkody łowieckie. Koło partycypuje już w szkodach  w 95%, a ALP tylko w 5%, oraz w całości przejęło na siebie obowiązki szacowania szkód  i ich wypłat. Pomimo wykonania planów odstrzałów w 100%, wprowadzenia stałych dyżurów w obwodach, zwiększonego zakupu i wykładania karmy (za ponad 109 min zł), pełnego uprawiania poletek produkcyjnych i zaporowych, zbierania kolb na PGR-owskich ścierniskach po kukurydzy wydatki są ogromne. Rolnikom wypłaciliśmy ponad 147 min zł, co stanowiło ok. 61% wszystkich wydatków budżetowych Koła, a tzw. powierzchnia zredukowana szkód wyniosła 76,34 ha. Po dłuższym okresie względnego spokoju znowu nasiliło się kłusownictwo, zwłaszcza w obwodach 115 i 126. Decyzjami Walnego Zgromadzenia ustalono nowe stawki wpisowego do Koła (100 tyś. zł wychowankowie, 500 tyś. zł oficerowie WP, l mln zł pozostali), postanowiono sprzedać wyeksploatowany samochód marki GAZ oraz wprowadzono obowiązek wpisywania do protokołu prac gospodarczych wszystkich prac wykonywanych przez członków i kandydatów WKŁ „Sokół". 

W ramach prac przy zagospodarowaniu łowisk członkowie „Sokoła" przepracowali łącznie 2592 godziny. 

Rok 1992
Rok 1992

WKŁ „Sokół" liczy 67 myśliwych i 3 kandydatów. W trakcie roku na członka zostaje przyjęty kol. Bogusław Buziński, a na staż kandydacki kol. Magdalena Klauze i Krzysztof Grzegorzewski. Decyzją Zarządu postanowiono wnioski personalne rozpatrywać dwa razy do roku - w lutym i we wrześniu. Mimo stałego zmniejszania się powierzchni zredukowanej szkód (tylko 32,76 ha), wydatki z tego tytułu są znaczne (166 min zł). W dochodach Koła znaczące pozycje stanowią polowania dewizowe oraz wpłaty za pozyskaną zwierzynę. Celem dalszego zredukowania szkód i ograniczenia wychodzenia zwierzyny na pola, dodatkowo w obwodzie 126 wydzierżawiono 15 ha łąk i pól z przeznaczeniem na poletka zaporowe. 

Zakupiono na dokarmianie ponad 127 t karmy treściwej i objętościowej. 

Kontynuując prace w łowiskach, oprócz bieżącego odnawiania i budowania urządzeń łowieckich, odnowiono obydwa domki myśliwskie. Łącznie myśliwi naszego Koła przepracowali w łowiskach ponad 3100 godzin, a najwięcej koledzy: 

 •  Zdzisław Gumpert (246 godz.), 
 •  Zygmunt Truszkiewicz (192 godz.), 
 •  Ryszard Garbacz (153 godz.), 

Zarząd Koła wyznaczył gospodarzy łowisk, którymi zostali koledzy: 

 •  Marian Łuczak – obwodzie 115, 
 •  Józef Krychowski – obwodzie 126 

oraz zobowiązał każdego członka do przepracowania 50 godzin przy zagospodarowywaniu łowisk. Celem ułatwienia prac gospodarczych zakupiono spalinową piłę łańcuchową. W tym roku powstało wiele nowych estetycznych ambon. ZW PZŁ Poznań przeprowadził kontrolę prawidłowości organizacji i prowadzenia polowań dewizowych. Wyniki kontroli były tematem obrad Zarządu. W 1992 roku do odstrzału dewizowego przeznaczono: 10 byków, 5 łań, 20 rogaczy i 20 dzików. Odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze WKŁ „Sokół”, na którym wybrano władze Koła na nową kadencję: 

Zarząd: 

 •  kol. Włodzimierz Grzegorzewski – prezes, 
 •  kol. Jan Kowalski – łowczy, 
 •  kol. Zygmunt Truszkiewicz – wicełowczy, 
 •  kol. Ryszard Garbacz – wicełowczy, 
 •  kol. Walerian Kukliński – skarbnik, 
 •  kol. Zbigniew Konieczka – sekretarz. 

Komisja Rewizyjna: 

 •  kol. Wiktor Kowalski – przewodniczący, 
 •  kol. Wiesław Szczygieł – członek, 
 •  kol. Włodzimierz Fitas – członek, 
 •  kol. Mieczysław Łabędzki – członek, 
 •  kol. Ignacy Urbaniak – członek. 

Powołano Komitet Obchodów 40-lecia WKŁ „Sokół”. 

Rok 1993
Rok 1993

Rok jubileuszu 40-lecia WKŁ „Sokół” w Poznaniu. W ramach obchodów zorganizowano szereg imprez okolicznościowych, wydano Kronikę 40-lecia WKŁ „Sokół”, wybito medal okolicznościowy z okazji jubileuszu oraz nakładem Wydawnictwa „Łowiec Polski" ukazała się książka autorstwa kol. B. Buzińskiego pod tytułem Nie tylko czarny zwierz. 

Myśliwi Koła wyjechali na Kongres CIC i Międzynarodową Wystawę Łowiecką w Krakowie w dniach 15-19.05.1993 r., a w Kiekrzu k. Poznania w dn. 22-23.05.1993 r. odbyło się spotkanie towarzyskie Rodzin Myśliwych połączone ze zwiedzaniem Muzeum Łowiectwa Wielkopolskiego w Uzarzewie. Dokonano zakupów celem podwyższenia standardu domków myśliwskich w Baranowie (obwodzie 115) i Kozubku (obwodzie 126). Na członków Koła przyjęto: 

 •  kol. Zenona Marciniaka, 
 •  kol. Ryszarda Michałowskiego, 
 •  kol. Grzegorza Wilczkowiaka. 

Decyzją Zarządu postanowiono wyasygnować: 

 •  4 mln zł dla Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego, 
 •  3 mln zł na akcję „Na ratunek lasom", 
 •  2 mln zł dla WRŁ PZŁ w Poznaniu na organizację obchodów 70-lecia Polskiego Związku Łowieckiego. 

W tym roku zmarł tragicznie kol. Marian Łuczak. 

Rok 1994
Rok 1994

W związku z obserwowanym spadkiem stanu zwierzyny grubej w obwodzie 115 Zarząd odbył tam wyjazdowe posiedzenie z udziałem miejscowych myśliwych i leśników, na którym przeanalizowano przyczyny tego stanu i podjęto decyzje zmierzające do poprawy sytuacji. 

Określono między innymi nowy rewir ostoi zwierzyny - „Serce”. 

Na strażników łowieckich powołano: 

 •  w obwodzie 51 Ryszarda Garbacza, 
 •  w obwodzie 115 Macieja Skrzypczaka, 
 •  w obwodzie 126 Aleksandra Biesiedina. 

W zakresie polowań dewizowych nawiązano współpracę z BPD Jana Pastoka. 

Podjęto decyzję o zakupie topinamburu i rozpoczęciu nasadzeń we wszystkich dzierżawionych obwodach. Za rozwój kynologii w Kole uczyniono odpowiedzialnym kol. Cezarego Wocha. Odbyły się coroczne strzelania kontrolne, a do przygotowania reprezentacji Koła do zawodów wojewódzkich kół łowieckich zobowiązano kol. Ryszarda Michałowskiego. 

Ustalono zasady zapraszania na polowania kolegów myśliwych z innych kół łowickich, raz  w roku myśliwy może zaprosić swojego kolegę na polowanie indywidualne i raz na polowanie zbiorowe. Zarząd podjął decyzję o wsparciu finansowym szkół podstawowych leżących na terenach naszych obwodów w Brodnicy i Czeszewie kwotami po 3 mln zł. Celem zmniejszenia szkód w uprawach rolnych podjęto decyzję o pełnieniu przez myśliwych nocnych dyżurów we wszystkich obwodach, począwszy od marca do końca okresu wegetacji upraw.  

W związku z zaostrzeniem przez ALP przepisów dotyczących wjazdu samochodami do lasu Zarząd dokonał w tej sprawie stosownych uzgodnień z nadleśnictwami. 

Celem poprawy efektywności gospodarowania środkami finansowymi Koła przeanalizowano oferty kilku banków w zakresie obsługi rachunku i oprocentowania lokat i wybrano najkorzystniejsze. Struktura członków Koła ukształtowała się na poziomie: 50% wojskowi, 50% pozostali członkowie. Na staż kandydacki przyjęci zostali: 

 •  kol. Henryk Dzierla, 
 •  kol. Ryszard Robak. 

Rok 1995
Rok 1995

Przedłużona została dzierżawa domku myśliwskiego w Baranowie (obwodzie 115) i w związku z tym dokonano remontu budynku, wyposażając go w sanitariaty. Wobec stale zwiększającej się liczby drapieżników postanowiono dwa razy w roku - na wiosnę i jesienią organizować polowania wyłącznie na drapieżniki. Podjęto decyzję o oznakowaniu wszystkich urządzeń łowieckich w obwodach dzierżawionych przez Koło oraz zinwentaryzowaniu majątku. Nastąpiła zmiana zasad wypłaty odszkodowań łowieckich za uszkodzone przez zwierzynę uprawy poprzez przeniesienie większych obciążeń na Koła Łowieckie. 

Zarząd odbył wyjazdowe posiedzenie w obwodzie 126, na którym omówiono przede wszystkim problemy szkód łowieckich oraz przypadki zaobserwowanego kłusownictwa. 

Zintensyfikowano współpracę ze szkołami podstawowymi na terenach dzierżawionych poprzez spotkania myśliwych z młodzieżą. Wszystkie urządzenia łowieckie przydzielono imiennie kolegom pod opiekę. Na kandydatów do Koła przyjęto: 

 •  Franciszka Dzierżawczyka, 
 •  Zbigniewa Gabryela, 
 •  Bogdana Derdę. 

Z członkostwa w Kole zrezygnował kol. gen. Michał Polech w związku ze zmianą miejsca zamieszkania. W związku z czasową służbową nieobecnością w Poznaniu kol. Ryszarda Michałowskiego, pełnienie obowiązków wicełowczego w obwodzie 51 powierzono kol. Ryszardowi Garbaczowi. 

Rok 1996
Rok 1996

Weszło w życie nowe Prawo Łowieckie, które nakłada na koła znacznie więcej obowiązków, w tym w zakresie szacowania szkód i wypłat odszkodowań rolnikom. Problemy finansowe Koła pogłębiają nierzetelni odbiorcy dziczyzny, którzy zwlekają z zapłatą i przelewaniem środków finansowych za odstawioną zwierzynę. Celem zmniejszenia odszkodowań w Kole rozpoczynamy przy ochronie pól stosowanie w szerokim zakresie repelentów, czyli środków chemicznych odstraszających zwierzynę. Dla mieszkańców gminy Miłosław oraz myśliwych i ich rodzin zorganizowany został w Czeszewie nad brzegiem Warty Festyn Myśliwski (13.07.1996 r.). W lipcu w krainę wiecznych łowów odszedł wieloletni skarbnik Koła kol. Walerian Kukliński. Obowiązki skarbnika objął kol. Włodzimierz Fitas. Koło dla młodzieży szkół podstawowych w Czeszewie i Brodnicy zorganizowało wycieczkę na Pokazy Lotnicze w Powidzu. W obwodach 115 i 126 powołane zostały komisje ds. szacowania szkód łowieckich, a myśliwi szacujący przeszkoleni zostali z zasad szacowania i obliczania wysokości odszkodowań. Na członków Koła przyjęci zostali: 

 •  kol. Eugeniusz Sitek, 
 •  kol. Jerzy Żelewski, 

a na kandydatów do Koła: 

 •  kol. Mirosław Stawicki, 
 •  kol. Dariusz Garbacz, 
 •  kol. Robert Spólnicki, 
 •  kol. Lech Stanisławski. 

W lutym w restauracji hotelu „Ikar" w Poznaniu odbyła się tradycyjna Zabawa Myśliwska naszego Koła. 

Rok 1997
Rok 1997

Podpisane zostały umowy dzierżawy obwodów łowieckich 51,115 i 126 na kolejny 10-letni okres. Weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska określające zasady znakowania pozyskanej zwierzyny. W związku z dalszymi inwestycjami w domkach myśliwskich w Baranowie i Kozubcu Zarząd podjął decyzję o ubezpieczeniu tych domków oraz uzupełnieniu ich wyposażenia. W oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków dokonano zakupu nieruchomości w miejscowości Esterpole (obwodzie 115) z przeznaczeniem na domek myśliwski. Przystąpiono do remontu budynku, a pieczę nad nim powierzono kol. Adamowi Tomczakowi. Zarząd Koła podjął decyzję o wyasygnowaniu z funduszy Koła kwoty 1000,00 zł na pomoc dla powodzian. Na wiosnę myśliwi Koła gremialnie uczestniczyli w akcjach sadzenia lasu w Nadleśnictwach Konstantynowo (obwodzie 115) i Jarocin (obwodzie 126). W lipcu w Czeszewie odbył się tradycyjny Festyn Myśliwski zorganizowany przez Koło dla mieszkańców gminy Miłosław i rodzin myśliwskich. Ze względu na wiek i stan zdrowia z członkostwa w Kole zrezygnował kol. Tadeusz Wojtuń. Na staż kandydacki do Koła przyjęty został kol. Zbigniew Wiechciński. 

Rok 1998
Rok 1998

Czterdziesty piąty rok działalności Koła. Walne Zgromadzenie Członków przyznało tytuł Honorowego Członka WKŁ „Sokół” w Poznaniu: 

 •  kol. Wiktorowi Kowalskiemu, 
 •  kol. Mieczysławowi Łabędzkiemu. 

Przyjęto nowy statut Koła, zmieniający m.in. nazwę na Koło Łowieckie Nr 86 „Sokół" w Poznaniu. W związku z remontem nowego domku myśliwskiego w Esterpolu (obwodzie 115) zrezygnowano z dotychczasowej kwatery w Baranowie (sierpień). Ukonstytuował się Zarząd Koła Ligi Ochrony Przyrody działającego przy Kole – przewodniczącym został kol. Zygmunt Truszkiewicz. Odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, na którym dokonano zmiany na stanowisku skarbnika – kol. Stanisława Malendowicza zastąpił kol. Włodzimierz Fitas. Dnia 25 lipca w Czeszewie nad Wartą (obwodzie 126) odbył się tradycyjny Festyn Myśliwski. Zarząd Koła podjął decyzję o wyasygnowaniu kwoty 500,00 zł jako darowizny dla Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Bardzo śnieżna i mroźna zima. 

Myśliwi nie szczędzili sił i środków na dokarmianie i pomoc zwierzynie. Przeprowadzono kompleksową kontrole stanu technicznego urządzeń łowieckich we wszystkich dzierżawionych obwodach. 

W ramach prac na rzecz zagospodarowania łowisk członkowie Naszego Koła przepracowali społecznie łącznie – 4224 godziny, w tym najwięcej koledzy:  

 •  Zygmunt Truszkiewicz – 386 godz., 
 •  Zdzisław Gumpert – 286 godz., 
 •  Zdzisław Nowaczyk – 278 godz. 

Na wiosnę uczestniczyliśmy w akcji sadzenia lasu, m.in. zasadziliśmy 4000 dębów (obwodzie 126). 

Na członków Koła przyjęci zostali: 

 •  kol. Maciej Śmigielski, 
 •  kol. Kazimierz Boiński, 
 •  kol. Tadeusz Leśniarek, 

a na kandydatów do Koła: 

 •  kol. Adam Skrzypczyk, 
 •  kol. Karol Biesiedin, 
 •  kol. Wojciech Tęgos. 

Z listy członków Koła skreśleni zostali: 

 •  kol. Roman Iwaszkiewicz, 
 •  kol. Jacek Jaszczak. 

Rok 1999
Rok 1999

Zarząd podpisał umowę na organizację polowań dewizowych z BIEGROLEM w Bieganowie, a punkt skupu dziczyzny w Mikuszewie prowadzony przez Panią Krystynę Biesiedin z Agroborem. Celem ograniczenia szkód w uprawach przygotowano i uruchomiono nowe pasy zaporowe w obwodzie 126 oraz zakupiono repelenty do stosowania we wszystkich obwodach. Uchwalony został nowy statut Polskiego Związku Łowieckiego. Dokonano wymiany wszystkich legitymacji członków PZŁ. Dokonano szczegółowego uzgodnienia i oznakowania granicy obwodu nr 51 przebiegającej przez teren poligonu w Biedrusku k. Poznania. 

W ramach prac na rzecz zagospodarowania łowisk członkowie Naszego Koła przepracowali społecznie łącznie – 5484 godziny, w tym najwięcej koledzy:  

 •  Franciszek Dzierżawczyk – 416 godz., 
 •  Adam Tomczak – 293 godz., 
 •  Zdzisław Gumpert – 276 godz. 

Na członków Koła przyjęci zostali: 

 •  kol. Robert Kamieniarz, 
 •  kol. Krzysztof Ciołkowski, 
 •  kol. Waldemar Ratajczak, 
 •  kol. Grzegorz Michalak, 
 •  kol. Arkadiusz Danielak, 

a na staż kandydacki w Kole: 

 •  kol. Szymon Wilczkowiak, 
 •  kol. Ryszard Krawczyk. 

Z członkostwa w Kole, ze względu na zmianę miejsca zamieszkania, zrezygnował kol. Stanisław Targosz. 

Rok 2000
Rok 2000

Zakończono wszystkie prace remontowe oraz adaptacyjne i w dniu 27 maja oficjalnie otwarto i oddano do użytku myśliwych Koła domek myśliwski w Esterpolu (obwodzie 115). Pierwsze sukcesy w konkursach ogólnopolskich odnosi Zespól Trębaczy Myśliwskich „Leśne Echo” działający przy naszym Kole, a kierowany przez kol. Roberta Kamieniarza. 

Coraz większym problemem są szkody łowieckie. Celem ich ograniczenia myśliwi pełnią całonocne dyżury przy uprawach najbardziej narażonych na uszkodzenia przez zwierzynę.  

W ramach prac na rzecz zagospodarowania łowisk członkowie Naszego Koła przepracowali społecznie łącznie – 5870 godzin, w tym najwięcej koledzy:  

 •  Franciszek Dzierżawczyk – 542 godz., 
 •  Zdzisław Gumpert – 509 godz., 
 •  Rafał Skrzypczak – 379 godz. 

Zarząd podjął decyzję o dofinansowaniu kolonii letnich dzieci szkoły podstawowej w Czeszewie. Ze względu na wiek i stan zdrowia z członkostwa w PZŁ i Kole zrezygnował kol. Tadeusz Myśko. Zarząd zawiesił w prawach członka kol. Franciszka Kuczyńskiego. 

Na staż kandydacki do Koła przyjęci zostali: 

 •  kol. Emilia Nowaczyk, 
 •  kol. Rafał Nowaczyk, 
 •  kol. Małgorzata Skrzypczak. 

Rok 2001
Rok 2001

Ten rok był bardzo udany w zakresie polowań dewizowych. Pozyskanie dwóch medalowych wieńców byków w obwodzie 126, w tym złoto-medalowego dwudziestaka przez myśliwych  z Danii, wyraźnie poprawiło sytuację finansową Koła. Zarząd bardzo wiele uwagi poświęcał bezpieczeństwu na polowaniach. Rozszerzono zakres szkoleń z bezpieczeństwa w ramach corocznych szkoleń strzeleckich i przeglądu broni oraz dokonano kompleksowej kontroli stanu technicznego ambon i drabin we wszystkich obwodach łowieckich. Dnia 7 lipca zorganizowany został w Czeszewie (obwodzie 126) tradycyjny już Festyn Myśliwski – frekwencja była znakomita i zabawa także. 

W dniu 29 października na terenie osady myśliwskiej w Kozubcu został wmurowany Akt erekcyjny szałasu myśliwskiego „JUBILAT”. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu Kolegów myśliwych budowę szałasu zakończono przed nadejściem zimy. Łącznie przy budowie „JUBILATA” członkowie Naszego Koła przepracowali społecznie ponad 1700 godzin, w tym najwięcej koledzy:  

 •  Aleksander Biesiedin – 192 godz., 
 •  Zbigniew Wiechciński – 142 godz., 
 •  Ryszard Robak –136 godz., 
 •  Karol Biesiedin – 95 godz., 
 •  Zygmunt Truszkiewicz – 88 godz., 
 •  Arkadiusz Danielak – 76 godz., 
 •  Tadeusz Śremski – 62 godz. 

Decyzją Walnego Zgromadzenia z Koła wykluczony został kol. Lech Wiącek. 

Na członków Koła przyjęci zostali: 

 •  kol. Eugeniusz Kaźmierczak, 
 •  kol. Maciej Trzebniak, 
 •  kol. Tadeusz Walczak, 

W ramach prac na rzecz zagospodarowania łowisk członkowie Naszego Kołaprzepracowali społecznie łącznie – 7191 godzin, w tym najwięcej koledzy:

 •  Zdzisław Gumpert – 686 godz.,
 •  Franciszek Dzierżawczyk – 484 godz.,
 •  Rafał Skrzypczak – 431 godz.
 

Do krainy wiecznych łowów odeszli wielce zasłużeni dla naszego Koła koledzyTadusz Myśko i Włodzimierz Grzegorzewski.

Rok 2002
Rok 2002

Dzięki zaangażowaniu wielu myśliwych Koło wzbogaciło się o kolejny obiekt w postaci stołówki na wolnym powietrzu przy domku myśliwskim w Esterpolu (obwód 115). 

Przyjęto program obchodów 50-lecia Koła i powołano komitet organizacyjny. Walne Zgromadzenie wytypowało zasłużonych dla Koła myśliwych i zobowiązało Zarząd do wystąpienia o odznaczenia myśliwskie dla nich. Złożony został wniosek o odznaczenie KŁ 86 „Sokół" w Poznaniu Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej. Dnia 17 sierpnia na terenie kwatery myśliwskiej w Kozubcu (obwodzie 126) odbył się bardzo udany Myśliwski Festyn Rodzinny, inaugurujący obchody 50-lecia Koła. Dnia 9 listopada odbyło się w obwodzie 115 jubileuszowe polowanie hubertowskie, połączone z uroczystym wręczeniem sztandaru KŁ Nr 86 „Sokół", którego fundatorem było współpracujące w ramach polowań dewizowych Biuro GREEN HUNTING z Poznania. Hubertowską mszę św. celebrował nasz kol. ksiądz Mirosław Stawicki.  

Na rozkładzie było: 6 dzików, 2 lisy, l łania i l cielak, a królami polowania zostali: 

 •  w pierwszej grupie: kol. Maciej Śmigielski, 
 •  w drugiej grupie: kol. Zbigniew Wiechciński. 

W ramach prac na rzecz zagospodarowania łowisk członkowie Naszego Koła przepracowali społecznie łącznie  – 7950 godzin, w tym najwięcej koledzy:  

 •  Zdzisław Gumpert – 908 godz., 
 •  Rafał Skrzypczak – 749 godz., 
 •  Arkadiusz Danielak – 395 godz. 

Dużą pomocą przy budowie „użytkowych pomników” na cześć uczczenia 50 lat istnienia Naszego Koła była ofiarność sponsorów, między innymi na rzecz Osady myśliwskiej w Esterpolu, Koleżanki i Koledzy: 

 •  Honorata i Grzegorz Wilczkowiakowie, Zygmunt Truszkiewicz, Włodzimierz 
 • Klimczuk i TUW „Wielkopolska”, na rzecz domku myśliwskiego i ogrodzenia osady, 
 • Małgorzata Skrzypczak i Szymon Wilczkowiak, na rzecz stołówki na wolnym powietrzu. 

Razem sponsorzy przekazali około 25.000 zł. 

Dnia 29 listopada na uroczystości w siedzibie ZO PZŁ w Poznaniu nasze Koło wyróżnione zostało za całokształt działalności „Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej". Na członka Koła przyjęta została kol. Małgorzata Skrzypczak. 

Na staż kandydacki przyjęci zostali: 

 •  kol. Roman Nowak, 
 •  kol. Przemysław Sawiński. 

Z listy członków Koła skreślony został kol. Wacław Kaźmierowski. Koło liczy 71 członków i 2 kandydatów. 

Rok 2003
Rok 2003

W dniu 15 stycznia odbyło się w obwodzie 115 Polowanie Jubileuszowe dla pracowników leśnictwa Nadleśnictwa Konstantynowo, które swoją obecnością zaszczycili p. Eugeniusz Grzeszczak b. senator RP, starosta słupecki i Ryszard Bukowski prezes Zarządu Polpetrol SA, fundatorzy dużego rogu myśliwskiego – Parforce dla naszego Zespołu Sygnalistów 

Myśliwskich.. 

W ramach prac na rzecz zagospodarowania łowisk członkowie Naszego Koła przepracowali społecznie łącznie  – 7050 godzin, w tym najwięcej koledzy:  

 •  Zdzisław Gumpert – 450 godz., 
 •  Roman Robak – 283 godz., 
 •  Tadeusz Walczak – 250 godz. 

Na członków Koła przyjęci zostali: 

 •  kol. Roman Nowak, 
 •  kol. Przemysław Sawiński. 

 

KOLEDZY MYŚLIWI
NAJBARDZIEJ ZAANGAŻOWANI W PRACY SPOŁECZNEJ
NA RZECZ WOJSKOWEGO KOŁA ŁOWIECKIEGO 86
„SOKÓŁ” W LATACH 1996 – 2003

„Z Ł O T A D Z I E S I Ą T K A”


1. Zdzisław GUMPERT - 3.109
2. Franciszek DZIERŻAWCZYK - 1.990
3. Rafał SKRZYPCZAK - 1.903
4. Zygmunt TRUSZKIEWICZ - 1.493
5. Zdzisław NOWACZYK - 1.138
6. Grzegorz WILCZKOWIAK - 1.023
7. Józef KRYCHOWSKI - 1.018
8. Aleksander BIESIEDIN - 940
9 Honorata WILCZKOWIAK - 927
10. Ryszard ROBAK - 888

R A Z E M 14.429 przepracowanych godzin

Zbiórka przed jubileuszowym polowaniem hubertowskim – 9 listopada 2002 r. w obwodzie 115

Pokot i zakończenie polowania

Hejnał Koniec Polowania

Dekoracja króla polowania z I grupy. Na zdjęciu kol. M. Śmigielski

Dekoracja króla polowania z II grupy - kol. Z. Wiechciński

Fundatorzy sztandaru WKŁ 86 „Sokół " - B. Dzięgielewski (ze sztandarem) i Jacek Szudziński (przemawia) - właściciele Biura Polowań GREEN HUNTING z Poznania

Sztandar Koła z godnością przyjmuje od darczyńców prezes Z. Konieczka

Prezes przekazuje sztandar pocztowi sztandarowemu Koła: kol. K. Biesiedin. M. Śmigielski i R. Robak

Szczególne podziękowania nadleśniczemu Nadl. Konstantynowo – W. Grześkowiakowi, składa prezes Z. Konieczka

Mszę polową odprawił kol. ks. Mirosław Stawicki

Po polowaniu i uroczystościach nadszedł czas na posiłek

 

Rok 2004
Rok 2004

W 2004 roku Koło otrzymało nową numerację swoich obwodów. I tak: obwodzie 51 – nr 186, obwodzie 115 – nr 319, obwodzie 126 – nr 305. Stan koła wynosi 73 członków w tym 4 niemacierzystych. W poczet członków przyjęto kol. W. Grześkowiaka, a na staż kol. H. Grajewskiego, kol. B. Michalaka s. Norberta, kol. B. Michalaka s. Grzegorza, kol. W. Skołozdrzycha oraz kol. M. Tęgosa. Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej odznaczony został kol. R. Sawiński. Historia naszego Koła to już 55 lat. Zaczynano praktycznie od niczego. 

Rok 2005
Rok 2005

5 marca odbyło się nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła dotyczące propozycji zmian wstępnego projektu statutu PZŁ - przesłano 19 pkt propozycji zmian.  Walne Zgromadzenie wybrało Zarząd Koła w składzie: 

 •  Prezes – kol. Z. KONIECZKA, 
 •  Łowczy – kol. G. MICHALAK, 
 •  Skarbnik – kol. W. FITAS, 
 •  Sekretarz – kol. B. BUZIŃSKI, 
 •  Wicełowczy obwodzie 186 – kol. R. GARBACZ, 
 •  Wicełowczy obwodzie 319 – kol. B. ROZMIAREK, 
 •  Wicełowczy obwodzie 305 – kol. A. BIESIEDIN. 

Walne Zgromadzenie wybrało Komisję Rewizyjną w składzie:  

 • Kol. Z. DOMAŃSKI, kol. W. FILIPIAK, kol. M. KONIECZKA, kol. W. TĘGOS,  
 • kol. I. URBANIAK. Delegaci na Okręgowy Zjazd Delegatów: kol. R. KAMIENIARZ, 
 • kol. Z. TRUSZKIEWICZ, kol. Z. KONIECZKA. 

W poczet członków Koła przyjęto: kol. M. Tęgosa, kol. H. Grajewskiego oraz kol. W. Skołozdrzycha. Odznaczeni medalem Za Zasługi w Rozwoju Wielkopolskiego Łowiectwa zostali: kol. B. Rozmiarek oraz kol. F. Dzierżawczyk. W listopadzie odszedł do Krainy Wiecznych Łowów nasz towarzysz łowów i serdeczny kolega: A. Biesiedin, myśliwy, który całego siebie poświęcił ojczystej przyrodzie. Człowiek prawego serca i wspaniały przyjaciel. Był ostoją tradycji, zwyczajów i etyki łowieckiej. 

Po śmierci kol. A. Biesiedina, w grudniu powierzono obowiązki Wicełowczego obwodzie 305 – kol. K. Biesiedinowi. 

Rok 2006
Rok 2006

24.06. Walne Zebranie Członków Koła wybrało kol. K. Biesiedina na Wicełowczego obwodzie 305, Przywrócono nazwę WKŁ nr 86 "Sokół". Koło przystąpiło do 3 letniego programu „REINTRODUKCJI KUROPATW NA OBWODZIE 319”. Z Koła zrezygnowali: kol. S. Grodnicki, kol. R. Spólnicki. W poczet członków Koła przyjęto: kol. B. Michalaka s. Grzegorza oraz kol. B. Michalak s. Norberta. Z okazji 100-lecia Wielkopolskiego Towarzystwa Łowieckiego odznaczono: Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej – Ś.P. kol. A. Biesiedina, Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej – kol.: Z. Domańskiego oraz Z. Gumperta. 

Zespół „Leśne echo” zdobył I miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Sygnalistów Myśliwskich „O róg Wojskiego” w Kwidzynie nad Wisłą startując w mistrzowskiej klasie A. 

Rok 2007
Rok 2007

W poczet członków Koła przyjęty został kol. S. Leśniewicz a na staż kol. M. Biesiedin, kol. H. Robak oraz kol. H. Skrzypczak. Z listy członków skreślony został kol. A. Ciebień. Podpisano aneksy na dzierżawę obwodów na 10 lat – do 2017 roku. Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej odznaczeni zostali: kol. R. Garbacz oraz kol. R. Skrzypczak, Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej odznaczeni zostali: kol. W. Filipiak oraz kol. M. Grajewski, Medalem Za Zasługi w Rozwoju Wielkopolskiego Łowiectwa odznaczony został kol. B. Buziński. W obwodzie 319 zaczęto budowę budek dla kuropatw – przygotowanie do reintrodukcji. Kol. B. Rozmiarek pozyskał w obwodzie 319, jelenia byka o wieńcu wycenionym na 201,50 pkt. CIC – srebrny medal, oraz rogacza o parostkach wycenionych na 110 pkt. CIC – medal brązowy. 

Rok 2008
Rok 2008

W poczet członków Koła przyjęci zostali: kol. M. Skrzypczak, kol. W. Wolniewicz oraz kol. M. Płończak a na staż kol. M. Świtalski, kol. L. Jurga oraz kol. M. Szymański. Koło liczy  – 76 członków oraz 7 kandydatów. 

Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej odznaczeni zostali: kol. G. Michalak, kol. W. Fitas, kol. J. Paul, Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej odznaczony został: kol. T. Śremski, Za Zasługi W Rozwoju Wielkopolskiego Łowiectwa odznaczeni zostali kol. R. Sawiński, kol. M. Konieczka. 

Medalem Św. Huberta oraz medalem Za Zasługi w Rozwoju Wielkopolskiego Łowiectwa odznaczony został kol. R. Kamieniarz. W obwodzie 305 kol. W. Szczygieł oraz kol. E. Sitek pozyskali dziki o wadze odpowiednio 111 kg i 115 kg oraz orężach wycenionych na brązowe medale. 

Rok 2009
Rok 2009

W poczet członków Koła przyjęci zostali: kol. H. Skrzypczak oraz kol. M. Biesiedin, a na staż kol. F. Danielak oraz kol. A. Robak. W marcu odszedł w Krainę Wiecznych Łowów nasz towarzysz łowów i serdeczny kolega Z. Konieczka, myśliwy, który całego siebie poświęcił ojczystej przyrodzie. Człowiek prawego serca i wspaniały przyjaciel. Był ostoją tradycji, zwyczajów i etyki łowieckiej. 20 czerwca Walne Zebranie Członków Koła wybrało na prezesa kol. R. Michałowskiego. Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej odznaczony został Ś.P. kol. Z. Konieczka, Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej odznaczeni zostali: kol. R. Michałowski oraz kol. R. Bulak, Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej odznaczony został: kol. B. Rozmiarek, 1 lipca z funkcji sekretarza zrezygnował kol. B. Buziński a jego obowiązki powierzono kol. E. Sitkowi. Kol. B. Buziński pozyskał rogacza w obwodzie nr 186, którego parostki wyceniono 117,95 pkt. CIC – medal srebrny. 

WKŁ nr 86 "Sokół" otrzymało dopłatę z ARIMR za 2008 rok - 2500 zł. 

Rok 2010
Rok 2010

15 maja Walne Zebranie Członków Koła wybrało Zarząd Koła w składzie: 

 •  Prezes – kol. R. Michałowski, 
 •  Łowczy – kol. M. Śmigielski, 
 •  Skarbnik - kol. K. Ciołkowski, 
 •  Sekretarz – kol. E. Sitek, 
 •  Wicełowczy obwodzie 186 – kol. P. Sawiński, 
 •  Wicełowczy obwodzie 319 – kol. B. Rozmiarek, 
 •  Wicełowczy obwodzie 305 – kol. T. Śremski. 

Walne Zgromadzenie wybrało Komisję Rewizyjną w składzie:  Kol. M. KONIECZKA, kol. W. FILIPIAK, kol. W. TĘGOS, kol. M. GRAJEWSKI, kol. H. JAKUBOWSKI. 

Delegaci na Okręgowy Zjazd Delegatów: kol. R. KAMIENIARZ, kol. G. MICHALAK, kol. R. MICHAŁOWSKI. W poczet członków Koła przyjęty został kol. S. Spurtacz a na staż kol. P. Nowak oraz kol. A. Ratajczak. Z Koła zrezygnował na własną prośbę kol. W. Kowalski. Do Krainy Wiecznych Łowów odszedł nasz towarzysz łowów i serdeczny kolega Z. Żebrowski. 

Królem polowania sezonu 2009/2010 został kol. P. Sawiński, drugą lokatę zajął kol. B. Rozmiarek, a trzecią kol. K. Biesiedin. Lisiarzem sezonu 2009/2010 został kol. R. Skrzypczak, drugą lokatę zajął kol. P. Sawiński, a trzecią kol. B. Rozmiarek. 

ROK 2011
ROK 2011

Rok ten rozpoczął się od tragicznej wiadomości. W dniu 8 stycznia podczas polowania przy 

stogach na lisy w KŁ „Szarak” w Słupcy doszło do nieszczęśliwego wypadku, w którym 

postrzelony został w twarz wiązką śrutu nasz Kolega Ryszard Robak. Sprawcą był niestety 

także myśliwy naszego koła kol. Bartosz Michalak s. Norberta. 49 


 


Na posiedzeniu zarządu Koła w dniu 19.03.2011 r. w poczet członków macierzystych przyjęty został Kolega Jan Andrzejak z Krajkowa. 

Na strzelnicy „Lizawka” w Antoninku, w dniu 14 maja odbyło się szkolenie z bezpieczeństwa, ocena stanu technicznego broni oraz tradycyjne zawody strzeleckie o Puchar Prezesa. Zawody wygrał z wynikiem 85/100 pkt kol. Michał Tęgos, drugie miejsce zajął kol. Maciej Śmigielski z wynikiem 84/100 pkt, a trzecim był kol. Maciej Skrzypczak jr z wynikiem 80/100 pkt. 

Z dniem 28 maja przyjęty został na staż kandydacki do PZŁ kol. Stefan Mocek z Żabna. 

Wprowadzającym został kol. Maciej Śmigielski – łowczy koła. 

Natomiast z dniem 31 maja, na własną prośbę, z członkowstwa w WKŁ nr 86 „Sokół” zrezygnował kol. ks. Mirosław Stawicki z Czeszewa. W dniu 4 czerwca, tradycyjnie w wigwamie w kwaterze myśliwskiej w Kozubcu w obwodzie 305 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków naszego Koła. W trakcie Zgromadzenia najbardziej zaangażowani w działalność Koła myśliwi otrzymali wiele wyróżnień m.in. grawerowane okolicznościowe patery z tytułu wieloletniej przynależności do PZŁ. Otrzymali je: 

 •  kol. Zenon Klauze – 50 lat w PZŁ, 
 •  kol. Wiesław Szczygieł – 30 lat w PZŁ, 
 •  kol. Włodzimierz Fitas – 30 lat w PZŁ, 
 •  kol. Henryk Jakubowski - 25 lat w PZŁ, 
 •  kol. Krzysztof Wyka – 25 lat w PZŁ. 

Wyróżnieni zostali także koledzy najbardziej zaangażowani w pozyskanie drapieżników. 

Tytuł „Lisiarza Roku” zdobył kol. Michał Biesiedin, drugie miejsce zajął kol. Krzysztof Ciołkowski, a trzecie kol. Stanisław Leśniewicz. 

28 sierpnia w Żabnie odbyły się gminne dożynki. Nasze Koło reprezentował poczet sztandarowy oraz zespół sygnalistów myśliwskich. 

11 września – obwód 319 zasilono w zwierzynę drobną – wpuszczono 100 sztuk kuropatw otrzymanych z nadleśnictwa Konstantynowo. 

Na tradycyjnym spotkaniu wigilijnym organizowanym przez ZO PZŁ w Poznaniu odznaczenia myśliwskie przyznawane przez Kapitułę Odznaczeń Myśliwskich otrzymali: 

 •  kol. Franciszek Dzierżawczyk – Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej 
 •  kol. Maciej Śmigielski – Medal Za Zasługi w Rozwoju Wielkopolskiego Łowiectwa. 

W grudniu, nakładem wydawnictwa „Grandel” ukazała się książka autorstwa kol. Bogusława Buzińskiego pt. „Nie tylko moje wspomnienia myśliwskie”. 

ROK 2012
ROK 2012

W dniu 23 marca, na posiedzeniu Zarządu, w poczet członków macierzystych WKŁ nr 86 „Sokół” przyjęty został kol. Hubert Robak z Pięczkowa. 

25 kwietnia odszedł do Krainy Wiecznych Łowów nasz wieloletni członek i serdeczny Kolega śp. Janusz Spólnicki. W ceremonii pogrzebowej w Jaszkowie uczestniczyło wielu kolegów myśliwych, którzy oddali cześć śp. Kol. Januszowi. 

12 maja 2012 r. – Tradycyjny Piknik Rodzin Myśliwskich w Esterpolu z udziałem rodzin myśliwskich z zaprzyjaźnionych kół łowieckich. 

24 maja dzięki wielkiemu zaangażowaniu kol. Przemysława Sawińskiego zostało podpisane porozumienie z Wojskowym Zarządem Infrastruktury, Nadleśnictwem Łopuchówko oraz naszym kołem w sprawie użytkowania poletek łowieckich na terenie poligonu wojskowego 2201 Biedrusko. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony i nieodpłatnie na grunt o powierzchni 5,75 ha. 

2 czerwca – Walne Zgromadzenie Członków WKŁ nr 86 „Sokół”. Tradycyjnie wyróżniono grawerowanymi paterami wieloletnich członków PZŁ. W tym roku patery otrzymali: 

 •  kol. Maciej Skrzypczak – 55 lat przynależności do PZŁ, 
 •  kol. Józef Krychowski – 30 lat przynależności do PZŁ, 
 •  kol. Eugeniusz Sitek – 25 lat przynależności do PZŁ. 

Wyróżniono także myśliwych aktywnych w zwalczaniu drapieżników. Tytuł „Lisiarza Roku” zdobył kol. Rafał Skrzypczak, drugie miejsce zdobył kol. Michał Biesiedin, a trzecie wicełowczy obwodzie 319 kol. Bronisław Rozmiarek. 

Stosowne puchary odebrali także zwycięzcy Zawodów Strzeleckich o Puchar Prezesa WKŁ 86 „Sokół”. Tym razem na strzelnicy najlepszym okazał się kol. Łowczy Maciej Śmigielski  z wynikiem 89/100 pkt, na drugim miejscu uplasował się kol. Robert Bulak – 83/100 pkt, a trzecie miejsce zajął kol. Michał Biesiedin z wynikiem 81/100 pkt. 

Za aKtywną pracę na rzecz koła i obwodów łowieckich dzierżawionych przez nasze koło upominkami zostali uhonorowani wyróżniający się myśliwi. 

7 września w obwodzie 319, wpuszczono 100 sztuk kuropatw otrzymanych z nadl. Konstantynowo. 

8 września Koło zorganizowało dla dzieci z Żabna wycieczkę na piknik lotniczy w Krzesinach. 

Kolejni Koledzy wyróżnieni zostali odznaczeniami myśliwskimi a ich wręczenie odbyło się podczas tradycyjnego spotkania braci myśliwskiej organizowanego w grudniu przez ZO PZŁ  w Poznaniu. Tym razem wyróżnieni za swą aktywną działalność łowiecką zostali: 

 •  kol. Wiesław Szczygieł – Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej, 
 •  kol. Marek Konieczka – Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej, 
 •  kol. Roman Nowak – Za Zasługi w Rozwoju Wielkopolskiego Łowiectwa, 
 •  kol. Adam Tomczak - Za Zasługi w Rozwoju Wielkopolskiego Łowiectwa, 
 •  kol. Przemysław Sawiński - Za Zasługi w RozwojuWielkopolskiego Łowiectwa, 
 •  kol. Kazimierz Boiński - Za Zasługi w Rozwoju Wielkopolskiego Łowiectwa, 

W sezonie 2011/2012 myśliwi naszego Koła pozyskali: 156 szt. jeleni, 15 szt. danieli, 55 szt. saren i 450 dzików. 

ROK 2013
ROK 2013

WKŁ 86 „SOKÓŁ” obchodzi jubileusz 60-lecia koła. W ramach obchodów zorganizowano szereg imprez okolicznościowych – piknik strzelecki wraz z zawodami o Puchar Prezesa, turniej piłki nożnej, bal myśliwski oraz uroczyste polowanie „szwedzkie” dla pracowników ALP. W czasie uroczystego Walnego Zgromadzenia w dniu 8 czerwca 2013 roku wszyscy członkowie koła otrzymali imienne okolicznościowe medale z okazji 60 – lecia koła. 

Za zaangażowanie na rzecz gospodarki łowieckiej, współpracę ze szkołami i pełnienie dyżurów, nagrodami rzeczowymi i albumami wyróżniono ogółem 41 koleżanek i kolegów. 

Dnia 5 maja na uroczystości organizowanej przez ZO PZŁ w Poznaniu nasze Koło za całokształt działalności zostaje wyróżnione najwyższym odznaczeniem łowieckim „ZŁOMEM”. Kolejnym ważnym wydarzeniem w życiu koła jest uroczystość odsłonięcia obelisku z tablicą pamiątkową na terenie osady myśliwskiej w Esterpolu. Dnia 29 września  na boisku sportowym w Żabnie po raz kolejny odbyła się Msza Hubertowska połączona z szeregiem imprez okolicznościowych ( pogoń za lisem, pokaz sokolniczy, strzelanie Bractwa Kurkowego, pokaz muzyki myśliwskiej) jak również biesiada i zabawa taneczna zorganizowana wspólnie z KŁ „ŻBIK” z Mosiny. W roku jubileuszu aż 14-tu kolegów zostało wyróżnionych medalami: 

 • Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej – koledzy Robert Kamieniarz i Janusz Paul. 
 • Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej – koledzy Wiktor Filipiak, Eugeniusz Sitek i Tadeusz 
 • Śremski. 
 • Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej – koledzy Krzysztof Ciołkowski i Igor Urbaniak. 
 • Medalem „ Za Zasługi w Rozwoju Łowiectwa Wielkopolskiego – koledzy Henryk Dzierla, 
 • Roman Nowak, Małgorzata Skrzypczak, Bolesław Skrzypczyk, Wojciech Tęgos, Adam 
 • Tomczak i Grzegorz Wilczkowiak. 

W poczet członków koła został przyjęty kolega Filip Danielak s. Arkadiusza z Jarocina, a na staż kandydacki zostali przyjęci koledzy Władysław Świt z Pięczkowa i Szymon Frydrych z Mosiny. Z członkostwa w kole zrezygnował kolega Janusz Paul z Jarosławca. 

Ten rok był najlepszym w historii koła w zakresie dochodów, pozyskania zwierzyny i polowań komercyjnych. Pozyskanie kilku wspaniałych byków i bardzo udane polowania zbiorowe dla cudzoziemców w obwodach 305 i 319 bardzo wyraźnie poprawiły sytuację finansową koła, pomimo znacznych wypłat za szkody łowieckie. Ogółem pozyskano ponad 800 sztuk zwierzyny grubej, w tym ponad 300 szt zwierzyny płowej.