KALENDARZ POLOWAŃ

Jeleń szlachetny

 
byki 21.08 – 28.02
łanie 01.09 – 15.01
cielęta 01.09 – 31.03

Jeleń Sika

byki, łanie, cielęta 01.10 – 15.01

Dziki

odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego cały rok

Daniele

byki 01.09 – 28.02
łanie 01.09 – 15.01
cielęta 01.09 – 31.03

Sarna

kozły 11.05 – 30.09
kozy 01.10 – 15.01
koźlęta 01.10 – 15.01
 

Ptactwo

bażanty:

a) koguty – od dnia 1 października do końca lutego,
b) kury – wyłącznie na terenach ośrodków hodowli zwierzyny, gdzie prowadzi się wolierową hodowlę bażanta – od dnia 1 października do dnia 31 stycznia;

kuropatwy

od dnia 11 września do dnia 21 października, a w drodze odłowu – do dnia 15 stycznia;

krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice

 od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia; Na terenie Suwalskiego Okręgu PZŁ ograniczyć polowania na kaczki od 15 sierpnia do 30 września do soboty, niedziele i święta. W okresie od 1 października do 21 grudnia ograniczenia nie obowiązują.

gęsi

a) zbożowe i białoczelne – od dnia 1 września do dnia 21 grudnia, a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego – do dnia 31 stycznia,
b) gęgawy – od dnia 1 września do dnia 21 grudnia, a na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego – do dnia 15 stycznia;

łyski

od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia

gołębie grzywacze

od dnia 15 sierpnia do dnia 30 listopada

słonki

od dnia 1 września do dnia 21 grudnia

jarząbki

od dnia 1 września do dnia 30 listopada

Drapieżniki/zwierzyna drobna

borsuki

od dnia 1 września do dnia 30 listopada, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew – przez cały rok;

tchórze i kuny (leśne i domowe)

od dnia 1 września do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew – przez cały rok;

lisy

od dnia 1 czerwca do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok;

norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze

przez cały rok;

piżmaki

od dnia 11 sierpnia do dnia 15 kwietnia, a na terenach rybackich obrębów hodowlanych – przez cały rok;

zające szaraki i dzikie króliki

od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, a w drodze odłowu – do dnia 15 stycznia;
  • Jeżeli początek okresu polowań przypada bezpośrednio po dniu lub dniach wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego od pracy.
  • Jeżeli koniec okresu polowań przypada na dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem wolnym od pracy.
  • Łosie (byki, klempy i łoszaki) obejmuje się całoroczną ochroną.
  • Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta (Dz. U. Nr 43, poz. 488 oraz z 2004 r. Nr 76, poz. 729) w zakresie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.